FaaS

Eigen ontwikkeling of Functionality as a Service

19 november 2018

CIO
DevOps
software factory

In een snel bewegende wereld speelt het aanpassingsvermogen van een onderneming een belangrijke rol in zijn overlevingskansen. Als CIO weet u als geen ander dat IT daarin een belangrijke business enabler is en dat u het best strategisch inzet op het innovatieve potentieel van digitalisering. Maar digitalisering en de voortdurende technologische evolutie stellen uw IT-ontwikkeling vandaag behoorlijk op de proef. De verwachtingen evolueren snel, de uitdagingen worden complexer en de time-to-market moet steeds korter. De vruchten van IT-investeringen plukken, is minder evident dan het lijkt. Toch is het succesvol afronden van IT-projecten onontbeerlijk voor de slagkracht en de transformatiesnelheid van uw organisatie.

Philippe Minsart, Division Manager DevOps: “We merken dat heel wat bedrijven moeilijkheden ondervinden om hun softwareprojecten tot een goed einde te brengen. Vaak ontbreekt het hen aan mensen en dus aan slagkracht. Ook schieten de klassieke modellen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen tekort.” Schaalbare en flexibele hulp inschakelen in de vorm van Functionality as a Service, het afnemen van softwarefunctionaliteit als een dienst, kan dan soelaas brengen. Bij FaaS gaat het om het verkrijgen van de gewenste businesswaarde die geleverd wordt door functionaliteiten in software, eerder dan het in eigen beheer houden van de IT-ontwikkeling en alle daarbij horende kosten en benodigde expertise. Minsart: “FaaS is niet beperkt tot een technologie of een platform. Het is een manier om onze applicatiediensten aan te bieden en ervoor te zorgen dat de klant exact krijgt wat hij wil en nodig heeft. De unieke aanpak van onze DevOps Factory, het platform waarbinnen we deze diensten realiseren, is daarbij onontbeerlijk.”

FaaS

Opdrachtgevers werken actief mee in DevOps Factory

DevOps is een letterlijke combinatie van ‘development’ en ‘operations’ waarbij de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling aan bod komt, inclusief het operationele onderhoud, servicemanagement en ‘continuous improvement’. De DevOps Factory van Realdolmen brengt de development- en operationele activiteiten samen bij mensen die in een vast en multifunctioneel teamverband werken. Ze realiseren én onderhouden applicaties met het hoogste niveau van commitment en ontzorging voor u en uw team. Samenwerking en kennisdeling zijn belangrijke pijlers in de werking van de DevOps Factory. Als opdrachtgever maakt u hier zelf actief deel van uit. Deze manier van (samen)werken staat niet alleen garant voor kwaliteit en efficiëntie, maar ook voor een snelle oplevering. “Door het team een gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven, stimuleren we een cross-functionele teamwerking”, legt Minsart uit. “Dat komt de kwaliteit en snelheid ten goede, want uiteindelijk draait het om het leveren van een continue IT-service aan de klant. Het feit dat we met vaste teams werken die project na project bij elkaar blijven, is ook op een andere manier interessant voor de klant. De traditionele overdracht van het ontwikkelteam naar het onderhoudsteam gaat immers vaak gepaard met extra kosten en zorgt voor discontinuïteit, ook op menselijk vlak. In de DevOps Factory slopen we de spreekwoordelijke muur tussen projectmodus en onderhoudsmodus.”

Van ideeën tot functionaliteit met businesswaarde

Naast de vaste teams wordt er binnen de DevOps Factory ook gebruik gemaakt van gemeenschappelijke locaties en tooling. Standaardisering op het vlak van architectuur en technologie verhoogt de voorspelbaarheid, ook wat betreft de inschatting van de workload en het inzicht in de kosten. “Combineer dit met de Agile Scrum-methodologie die we toepassen en je krijgt een hefboom waarmee je ideeën heel snel kan omzetten in functionaliteit die een intrinsieke businesswaarde heeft. Want daar gaat het natuurlijk over”, aldus Minsart. De keuze voor Agile ligt trouwens voor de hand, omdat net deze methodologie uitermate geschikt is om op de steeds veranderende omstandigheden in te spelen. Het is een aanpak die er inherent van uitgaat dat businessnoden kunnen veranderen gedurende een ontwikkelingstraject. De methodologie zorgt voor iteratief werken in korte ‘sprints’, regelmatige feedbackloops en laat ruimte voor verandering en voortschrijdend inzicht. Minsart: “We hebben bijkomend ook coaches die deze werking op de werkvloer begeleiden. Agile valt of staat immers met de juiste mindset en een juiste toepassing ervan, en wordt vaak verkeerd geïmplementeerd. Daarnaast biedt een ondersteunend team hulp in specifieke domeinen zoals architectuur, kwaliteitscontrole, UX en change management. Dat laatste is niet onbelangrijk, want om businesswaarde te kunnen realiseren, volstaat het niet om enkel de gewenste functionaliteit op te leveren, je moet er ook voor zorgen dat de gebruikers ermee kunnen en willen werken. Het is pas als je dat doet, dat functionaliteit ook effectief businesswaarde krijgt.”

Financiële voordelen en flexibiliteit

De financiële voordelen van DevOps en Agility zijn genoegzaam bekend: de korte iteraties zorgen voor een lager faalpercentage en een kortere time-tomarket en laten de financiële balans van softwareontwikkeling in de positieve richting doorslaan. Door de permanente prioritering en focus op businesswaarde wordt enkel in belangrijke en relevante functionaliteit geïnvesteerd. “Minstens even interessant zijn de flexibele contracten die we hanteren”, zegt Minsart. “Als de businessbehoefte verandert of als na een opgeleverde iteratie blijkt dat het doel inmiddels is bereikt, kan er worden bijgestuurd of worden besloten om het overblijvende budget anders te benutten.” Minsart: “Onze toegevoegde waarde zit in het woord ‘flexibiliteit’, in die zin dat de klant een team kan op- en afschalen volgens een ‘pay-per-use’-model. Geen volledige investering die vooraf wordt vastgelegd, maar een opex-aanpak waarin je betaalt voor een bepaalde functionaliteit en ook alleen maar voor die functionaliteit.” Hij besluit: “Functionality as a Service en de DevOps Factory zorgen voor een maximale ontzorging in alle facetten van softwareontwikkeling en –onderhoud met als doel: digitale ontwikkeling versnellen met een maximaal rendement van de investering. Het geeft u de handvaten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, trends en innovaties die uw bedrijf ‘future proof’ maken.”

Geef jezelf ruimte om na te denken over de toekomst

Tijd is een schaars goed en kan maar één keer besteed worden. Operationele taken vragen vaak zoveel aandacht dat het ontwikkelen van een innovatiestrategie elke keer wordt vooruit geschoven in agenda’s. Kijk met Realdolmen als partner wat u meer en beter kan als u zich om iets anders geen zorgen meer hoeft te maken.

CoverNL.PNGLees er alles over in ons nieuwe SimplICiTy magazine, hieronder te downloaden.


In deze reeks verschenen ook volgende blogs: