Enterprise Data Management

Enterprise Data Management

De strategische kracht van data

Een belangrijk aspect dat invloed heeft op het bedrijfsmodel van vandaag is hoe er wordt omgegaan met de groeiende hoeveelheid aan data en hoe die data kunnen leiden tot waardevolle bedrijfsinzichten. Een succesvolle digitale transformatie wordt mede verwezenlijkt door de mate waarop u de data binnen uw organisatie efficiënt en effectief met elkaar kunt aligneren en benutten. Realtime en betrouwbare data zijn nodig voor het nemen van de juiste strategische managementbeslissingen en voor het optimaal afhandelen van operationele bedrijfsprocessen. Het gaat hierbij niet alleen over de ‘klassieke’ data uit transactionele applicaties, zoals ERP of CRM, maar ook over gedragsgegevens en data afkomstig uit externe gegevensbronnen zoals het internet. Concepten als Big Data en IoT (Internet of Things) worden steeds actueler en de impact ervan zal alleen maar toenemen.

Gestructureerd en kwaliteitsvol datamanagement en een goede datamanagementstrategie en - architectuur zijn cruciaal om aan de eisen van een moderne digitale bedrijfsvoering te voldoen. Hoe beter u in staat bent om de strategische kracht van data te exploiteren, hoe groter de voordelen die u ermee kunt behalen.

Onze expertise

Het vakgebied Enterprise Data Management (EDM) richt zich op het gestructureerd, logisch en bedrijfsbreed inrichten, beheren en bewaken van data en datakwaliteit. Realdolmen implementeert oplossingen in de volgende domeinen, en dit zowel on-premise als in de cloud. We kunnen onze expertise op deze afzonderlijke of alle niveaus aanbieden, veel hangt af van de strategie van een bedrijf of de noodzaak om te veranderen, al dan niet wettelijk opgelegd.

Onze oplossingen

Data Quality

Datakwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde voor een goede data-analyse, want ook hier geldt het principe ‘garbage in, garbage out’. Toch kampen veel bedrijven vandaag nog met datakwaliteitsproblemen zoals dubbele, inconsistente of onvolledige data. Nochtans zijn goede data belangrijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie en het nemen van de juiste beslissingen. Onze expertise kan bedrijven helpen om door middel van audits, algoritmes en standaardiseringen hun datakwaliteit te verbeteren en door actief en proactief de datakwaliteit te monitoren.

Master Data Management

Master Data Management (MDM) vertrekt vanuit datakwaliteit, maar gaat een niveau hoger in de datahiërarchie en centraliseert masterdata (stamgegevens) zoals klanten, leveranciers en artikelen. Veel bedrijven kampen wat dat betreft nog met een versnippering van hun IT-landschap waarbij verschillende kritische data in verschillende silo-applicaties zijn opgeslagen. Door hun masterdata over de verschillende systemen te capteren en op één centrale plaats te integreren en beheren krijgen ze een betrouwbaar en vooral ook uniform zicht op hun data. Het uiteindelijke doel is te komen tot zogenaamde ‘golden records’. Dit zijn unieke records die de meest volledige informatie bevatten over een bepaald mastergegeven, zoals een 360-view van een klant. Welke gegevens als masterdata worden behandeld, varieert uiteraard per onderneming, per sector. Het gaat over die gegevens die een kernrol spelen in de bedrijfsvoering van een onderneming.

Data Governance

Bij data governance is structurele eenduidigheid het kernwoord en komt het bewaken van data neer op het implementeren van een strategisch databeleid met stakeholders en verantwoordelijkheden, standaarden, workflows en policies.

GDPR

Soms is er de wet- en regelgeving die maakt dat bedrijven moeten nadenken over een beter datamanagement. De nieuwe privacywetgeving GDPR vereist bijvoorbeeld nieuwe procedures voor het verzamelen en bewaren van persoonlijk identificeerbare informatie (PII). Het recht om vergeten te worden zit ook in de nieuwe wetgeving omvat. De GDPR kan wat dat betreft ingezet worden als opportuniteit of ‘pilot’ om uw klantgegevens in kaart te brengen, eerder dan een extra kost, aangezien bepaalde analysetrajecten voor bijvoorbeeld PII inherent zijn aan een MDM-implementatie.

Datamigratie

Wanneer u voor welke reden dan ook overstapt naar een nieuw IT-systeem, ontstaat de noodzaak van datamigratie. Het borgen van de datakwaliteit is hierbij een van de prioriteiten. Onze experts tekenen uw datamigratietraject uit en zorgen met ETL voor een vlekkeloze uitvoering ervan. ETL staat voor extraheren, transformeren en laden: de data opladen uit een bron, de opgehaalde data omzetten volgens bepaalde regels of combinaties maken van data uit verschillende bronnen en vervolgens de data wegschrijven in het nieuwe systeem.

Meta Data Management

Een belangrijk onderdeel van Master Data Management is Meta Data Management. Bij Meta Data Management gaat het over het beheren van ‘data over data’. Het stelt zowel de business als IT in staat om de bedrijfswaarde van hun informatiemiddelen te maximaliseren door hen een allesomvattend en eenduidig overzicht te geven van de metadata in hun organisatie. Het dient als basis voor data intelligence-toepassingen voor data-analisten, datawetenschappers, datastewards en dataengineers die bezig zijn met big data-analyse, data governance, cloud- en applicatiemodernisering en dataveiligheid.

Connect Everything

Onze experts integreren alle types datasources: gaande van Excel-, pdf- of Word-bestanden, over databases en cloudplatformen tot hybride platformen. We bieden zowel on-premise- als cloudoplossingen aan of een hybride combinatie.

Enterprise Data Management

Onze partners

Onze samenwerking met technologiepartners Informatica en Profisee stelt ons in staat om state-of-the-art EMD-oplossingen te implementeren.

Onze referenties

Logo's.png

Inschrijven op de nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van nieuws, aanbiedingen en events over onderwerpen die u zelf kiest?

Schrijf u hier in