press releases

Studie van het Digital Flow Observatorium, 3e editie

DIN, 20 februari 2023

Studie van het Digital Flow Observatorium, 3e editie:

 • Hoge verwachtingen van werknemers op het gebied van cyberbeveiliging
 • Bedrijfsleiders zien nieuwe technologieën als hefboom voor collectieve performantie
 • Zowel werknemers als bedrijfsleiders verwachten veel van 'digital green', dat de positieve impact van de technologieën moet bevorderen
 • IT als groeisector die ook toegankelijk is voor vrouwen

Zopas verscheen de synopsis van editie 2022 van de studie van het Digital Flow Observatorium. Al drie jaar geeft deze jaarlijkse barometer in samenwerking met het CSA-instituut een beeld van de uitdagingen in verband met digitalisering in de bedrijfswereld, met input van zowel werknemers als bedrijfsleiders. In een context van ecologische urgentie en economische instabiliteit, en in het licht van de voortdurend evoluerende digitale behoeften en praktijken, bevestigt Inetum – leider in Europa op het gebied van digitale diensten en oplossingen – zijn rol om de huidige en toekomstige verwachtingen van organisaties in kaart te brengen en er beter op in te spelen.

Volgens de studie van het Digital Flow Observatorium van Inetum die eind 2022 door het CSA-instituut werd uitgevoerd, komt de digitale transitie steeds duidelijker naar voren als een echte motor van ecologische en duurzame transitie. Redenen genoeg dus om de invoering van digitaliseringsplannen binnen ondernemingen als onvermijdelijk te bestempelen, ongeacht het bedrijfstype. Wat de ontwikkeling van de digitale tools betreft, tekenen zich nieuwe prioriteiten af, gericht op de behoeften van de klanten, met zeer uitgesproken prioriteiten binnen de middelgrote ondernemingen.

Samenvatting van de resultaten van de studie van het Digital Flow Observatorium editie 2022:

Complementaire perceptie en consensus over de uitdagingen van de digitalisering van de ondernemingen voor bedrijfsleiders en beroepsbevolking.

 • Slechts 1 werknemer op 2 is van mening dat zijn bedrijf voorloopt op het vlak van digitalisering, terwijl 7 op 10 bedrijfsleiders daar wel van overtuigd zijn.
 • Sterke consensus over de voordelen van digitale oplossingen, met tools die het mogelijk maken om beter in te spelen op de klantbehoeften voor 62% van de ondernemingen en 82% van de ondernemingen met meer dan 250 werknemers (middelgrote en grote ondernemingen). Dit punt is het grootste voordeel dat door de werknemers wordt verwacht (72%, +5 procent).
 • 92% van de werknemers meent dat ondernemingen in de huidige geopolitieke en economische context vooral moeten inzetten op een betere beveiliging van hun informatiesystemen.
 • 37% van de werknemers wil oplossingen zien ontwikkelen die energiebesparing mogelijk maken.
 • 1 op 2 vrouwen denkt dat de digitale beroepen voor hen toegankelijk zijn.

Digitalisering wordt nog altijd wordt gezien als een echte hefboom voor de verwachte collectieve performantie, maar met een aangepaste timing volgens de grootte van de onderneming.

Editie 2021 van de barometer bevestigde het belang van digitalisering in het dagelijkse leven, zowel voor bedrijfsleiders als voor werknemers, en wees ook op een versnelling van de digitalisering bij ondernemingen. De vertrouwdheid met het concept digitalisering bleef binnen de beroepsbevolking stabiel in 2022 (76% van de werknemers).

Maar hoewel de invoering van digitaliseringsplannen in 2021 als een prioriteit werd voorgesteld, stellen we in 2022 een aanzienlijke toename vast van het aantal ondernemingen dat die plannen nog niet heeft ingevoerd, met 26% tegenover 18% in 2021. Op dit punt zien we grote verschillen tussen ondernemingen, want deze tendens tekent zich niet af bij de middelgrote ondernemingen. In deze categorie geeft slechts 3% aan deze plannen niet te hebben uitgevoerd.

De implementatie van digitaliseringsplannen lijkt ook een impact te hebben op de perceptie van de voortgang van de digitalisering van de onderneming:

 • De werknemers hebben hogere verwachtingen op het vlak van digitalisering:
  • 48% onder hen vindt dat hun bedrijf achterloopt op het vlak van digitalisering, dat is 3 procent meer dan vorig jaar.
 • Bij bedrijfsleiders tekent zich een andere strekking af:
  • 69% van hen vindt dat het bedrijf voorloopt op vlak van digitalisering, 8 procent meer dan het jaar voordien.

Digitalisering wordt des te belangrijker omdat ze houvast biedt in de moeilijke geopolitieke en economische context, waarbij een betere beveiliging van de informatiesystemen duidelijk naar voren komt als prioriteit bij de werknemers (92%). Bij bedrijfsleiders haalt het pragmatisme de bovenhand. De onzekere context kan een reële impact hebben op het thema digitalisering: 25% is van plan om de prioriteiten van hun digitaliseringsplan te herzien.

Sterke verwachtingen rond nieuwe technologieën ten voordele van de klanten en de business ... en van de ecologische transitie

De digitalisering van ondernemingen en de voordelen die ze oplevert, zijn heel duidelijk in de ogen van de beroepsbevolking. Zo zet het idee zich door dat digitalisering duidelijke voordelen oplevert voor de business en op het vlak van HR:

 • volgens 72% van de werknemers laat ze toe om beter in te spelen op de verwachtingen van de klanten (+5 procent ten opzichte van 2021).
  • Beter inspelen op de behoeften van de klanten komt dit jaar naar voren als het belangrijkste voordeel volgens de werknemers. Een businessprioriteit die zich ook weerspiegelt in de tools die bedrijfsleiders prioritair verwachten. 62% spreekt zich uit voor de ontwikkeling van klantgerichte tools. Bij de middelgrote en grote ondernemingen gaat het zelfs om 82%.
 • Volgens 69% geeft ze werknemers meer autonomie in hun werk en meer samenwerkingsgerichte werkmethoden (66%, +2 procent ten opzichte van 2021).

Hoge verwachtingen op het vlak van ecologische transitie: 49% gelooft dat ze hun ecologische voetafdruk hebben kunnen verkleinen dankzij digitalisering.

De studie bevestigt de impact van digitalisering op de ecologische voetafdruk. Ze geeft ook de sterke nieuwe verwachtingen bij werknemers aan in verband met de ecologische transitie. De grootste verwachting betreft de opkomst van energiebesparende oplossingen, goed voor 37%.

De verwachtingen hebben betrekking op de grote milieu-impact van digitalisering: dit staat centraal in de uitdagingen op het vlak van de praktijk, waarbij 73% van de werknemers in grote ondernemingen het gevoel heeft dat de onderneming haar ecologische voetafdruk heeft verkleind dankzij de ontwikkeling van nieuwe technologieën en digitalisering, en 23% spreekt van een 'sterke' verkleining.

Hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn, zegt slechts 21% van de ondernemingen dat ze hun CIO of IT-team volledig hebben betrokken bij het bepalen van hun MVO-beleid.

Wat de domeinen betreft waarin de digitalisering een tastbare impact had op de ecologische voetafdruk, is er een ruime consensus tussen bedrijfsleiders en werknemers over de vastgelegde classificatie:

 1. Organisatie van het werk
 2. Aanbod van producten en diensten
 3. Productiemethoden
 4. Energieverbruik in het algemeen

De uitdagingen op het vlak van een verantwoorde digitalisering zijn talrijk volgens bedrijfsleiders, maar voor 88% van hen is de begeleiding en opleiding van de medewerkers de belangrijkste, gevolgd door de verwerking en opslag van gegevens in overenstemming met de regelgeving en de ethiek (77%).

Hoewel alle ondernemingen de nieuwe technologieën kennen en er voorstander van zijn, zijn er grote verschillen in de integratie ervan in de dagelijkse activiteiten.

De cloud en AI zijn het sterkst ingeburgerd, bij respectievelijk 80% en 74% van de werknemers. De Metaverse wordt naar voren geschoven door 38% van de werknemers, gevolgd door NFT (32%) en blockchain (28%).

Een op de twee werknemers maakt dagelijks gebruik van nieuwe technologieën. Het gebruik lijkt het vertrouwen in de technologieën te bevorderen (65%).

Nieuwe technologieën worden gezien als bron van veel voordelen, vooral bij de middelgrote en grote ondernemingen, waarbij de volgende duidelijk naar voren komen (zowel bij werknemers als bij bedrijfsleiders):

 • De cloud biedt meer wendbaarheid en snelheid in digitaliseringsprojecten
 • AI verbetert de industriële productie
 • De cloud biedt betere gegevensbescherming
 • Blockchain helpt fraude effectief te bestrijden door betere authenticatie en certificering

IT: gespannen context, maar dynamisch op het gebied van tewerkstelling, waarbij de sensibilisering bij jongeren en vrouwen een grote uitdaging vormt in het licht van de toenemende digitalisering.

Om ondernemingen een antwoord te helpen bieden op de grotere verwachtingen, is de aantrekkelijkheid van de sector een belangrijk punt om de juiste competenties op te leiden en aan te werven. Uit de studie blijkt dat de sector weliswaar als dynamisch wordt beschouwd qua loopbaanmogelijkheden, maar dat de IT-beroepen volgens 80% van de bedrijfsleiders nog niet goed bekend zijn; 85% van hen vindt dat IT beter ingeburgerd moet worden bij jongeren, zelfs al vanaf het middelbaar. Die sensibilisering lijkt des te meer nodig bij vrouwen, van wie slechts 1 op 2 denkt dat die beroepen voor hen toegankelijk zijn.

 • 62% van de mannelijke tegenover 52% van de vrouwelijke werknemers is van mening dat IT-beroepen toegankelijk zijn voor vrouwen.

Vincent Rouaix, CEO van Inetum: Deze studie bevestigt dat digitalisering in een gespannen context zowel op economisch als op ecologisch vlak naar voren komt als een belangrijke hefboom voor de performantie en het vertrouwen van de ondernemingen, met name via een steeds sterkere interne inburgering. De vertrouwdheid met nieuwe technologieën is bevorderlijk voor het enthousiasme voor de digitalisering van de activiteiten en de perceptie van de positieve impact van de technologieën op het werk bij werknemers en bedrijfsleiders. De digitalisering van privébedrijven en openbare instellingen impliceert ook steeds meer nabijheid en specifieke competenties in ons ecosysteem. De sensibilisering van jongeren en vrouwen is een van onze belangrijkste engagementen. Deze lessen weerspiegelen de ambitie van Inetum, dat elke dag zo dicht mogelijk bij zijn klanten werkt om de positieve impact van de digitale flow te bevorderen  en digitalisering in al zijn aspecten in te zetten als een hefboom voor het welslagen van de ecologische transitie.

 

Onderzoeksmethode: 2 representatieve bevraagde steekproeven 

Het Digital Flow Observatorium van Inetum is een uniek systeem waarmee we vanuit diverse standpunten de perceptie van de uitdagingen kunnen onthullen bij verschillende complementaire populaties en de evolutie van die percepties jaar na jaar in kaart kunnen brengen. Het CSA-instituut begeleidt Inetum bij het identificeren van deze uitdagingen rond de digitale transitie in organisaties.

 • 1.010 Franse werknemers van 18 jaar en ouder, samengesteld volgens de quotamethode (geslacht, leeftijd, beroepscategorie, regio en agglomeratie), ondervraagd in het laatste kwartaal van 2022 aan de hand van een vragenlijst;
 • 250 bedrijfsleiders van ondernemingen met meer dan 50 werknemers, samengesteld volgens de quotamethode (sector, personeelsbestand en locatie), een representatieve steekproef naargelang de grootte van het personeelsbestand, telefonisch ondervraagd in het laatste kwartaal van 2022, aan de hand van een vragenlijst.

Over Inetum, Positive digital flow

Inetum is een agile aanbieder van IT-diensten en digitale oplossingen, en een internationale groep die bedrijven en instellingen ondersteunt om de digital flow optimaal te benutten. In een context van voortdurende verandering, waarin de behoeften en toepassingen onophoudelijk worden geherdefinieerd, zet de Inetum Group zich tegenover alle actoren in om te innoveren, zich voortdurend aan te passen en steeds een stap voor te blijven. Met zijn multidisciplinaire profiel biedt Inetum zijn klanten een unieke combinatie van nabijheid, sectoriële organisatie en kwalitatief hoogwaardige oplossingen. De groep is aanwezig in meer dan 27 landen, stelt bijna 27.000 mensen tewerk en realiseerde in 2021 een omzet van 2,2 miljard euro.

Neem voor meer informatie contact op met:

Inetum Press Relations
press@inetum.com

Claudine Morel Le-Berre
VP Group Communications Director
Tel.: +33 (0)6 68 01 22 56

Marion Latapy
Group Communications Manager
Tel.: +33 (0)6 60 13 50 71

Volg Inetum op de sociale netwerken:

Facebook Twitter / LinkedIn / YouTube / Instagram   

inetum.com